יום שני

יחד ירונו יחד ירונו - הרב בניהו אבא שאול ורונן בוסתן
00:00
הלכה יומית הרב בנימין חותה
05:45
דף היומי הרב ירון מרדכי זכאי
06:00
יוסף דעת הרב יוסף מלכה
07:00
אשת חיל ניר & אורטל קפטן
08:00
תורת הרי"ף הרב יאשיהו פינטו
10:00
הליכות עולם הרב אהרן בוטבול
12:00
שולחן החג רונן בוסתן
14:00
מנהגי החג הרב אשר ברדה
15:00
סוכה ולולב משה לוק
16:00
חג שמח לכל בית ישראל
משודר עכשיו לשידור חי
17:00


“לחם בחו”ל” מי אמר שזה כשר? // הרב שי עמר

יצאתם לחו"ל ונתקלתם בדילמה האם אפשר לקנות לחם בכל מאפיה או יש מקום לחשוב לפני שעושים זאת? הרב שי עמר עונה בבהירות על השאלה במאמר שלפנכם

למהדרין ח' תמוז התש"פ (30.6.2020)
21

האם יש צורך בהכשר ללחם בחוץ לארץ? (השאלה היא גם על לחם ללא כשרות בארץ), השאלה הזאת עולה שוב ושוב מנוסעים לחו”ל לצורך עסקים וכן מאנשים המזדמנים לחו”ל מכל סיבה שהיא, עד כדי שישנם אנשים שמסתכלים כמעט בתמיהה למה שוב פעם להחמיר מה כבר יכול להיות סה”כ מים קמח ושמרים.

והתשובה שלי היא, שיש משפט אחד מכובס שמרגיע את המצפון לעיתים ומגמד את כל הבעיות הכשרותיות וזה המשפט “מה יש כאן בסך הכל”. אמנה ברשותכם חלק מרכזי בחששות הקיימים בתעשיית המאפים שזה כולל גם לחם בגאטים פיתות ומוצרי מאפה שנראים נקיים ללא טעמים וללא תוספות.

1. יש חשש איסורים בתוספות, משפרי אפיה, שמרים בעייתים, וחששות של שומנים אסורים, לדוגמא ברומא באיטליה, מוכרים לחם שכלפי חוץ נראה רגיל לחלוטין ללא שום תוספת הלחם הזה נקרא “פרפלי” יש בו שומן חזיר בתוך הלחם.
2. יש שלצורך השבחת הבצקים משתמשים בחומרי טעם ריח וצבע כשהם חומרים אסורים.
3. יש מקומות שמכניסים ללחם גבינה, וזה מעורר שאלה על כשרות הגבינה, וכמובן אפיית פרווה בתנור חלבי.
4. מריחת שומן מן החי בתבניות.
5.ישנם מקומות שיש קווי יצור משותפים לדברים אסורים.
6. חשש שרצים, תולעים.
7. איסור חדש , כותבהשו”ע (או”ח סימן תפטס”י,) “אסור לאכול חדש אף בזמן הזהבין לחם בין קלי בין כרמל”, וביו” ד (סימן רצג סעיף ב), כתב שאיסור חדש נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ בין בתבואה של יהודי ובין בתבואה של עובד כוכבים,ולמדים דין זה מהפסוק “ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה וכו’ בכל מושבותיכם” אומרת הגמ’ במנחות (פג 🙂 ובקידושין (לו ע”ב) בכל מקום שאתה יושבים, היינו אף בחוץ לארץ נוהג האיסור עד היום, ובמשנה ברורה (תפט, ס”ק מה) התייחס לזה ודעתו שהגם שהרמ”א ביו”ד (סימן רצג סעיף ב) כתב היתר לאיסור חדש משום ספק ספיקאואף לימוד זכות למקלין בזה.
ויש משום שאין בידנו למחות אבל סיים “מכל מקום כל בעל נפש לא יסמוך על התרים הללו ויחמיר לעצמו בכל מה שאפשר לו , כי להרבה גדולי הריאשונים הוא איסור דאורייתא בכל גווני”.
ויש שנהגו לסמוך בשעת הדחק בחו”ל על הב”ח יו”ד סי רצגס”ק א הסובר שחדש הגדל בחו”ל בקרקע של גוי אינו אסור משום חדש. אולם פוסקים רבים כמו השו”עוהט”ז חלקו עליו,
אבל מכל מקום לדעת השו”ע הדבר ברור שאיסור חדש נוהג בחו”ל וכמו שכתב גם בבית יוסף בשם תוס’ והמרדכי בסוף פרק ראשון במסכת קידושין וכך משמע בירושלמי, והט”ז כך נקט למעשה, בשו”ת מעיין אומר (חלק ה’ עמוד קה) כתב בשם מרן רבנו עובדיה יוסף זצ”ל שספרדי המתארח אצל אשכנזי בחו”ל אין להקל לאכול מוצרים שיש בהם איסור חדש ולא להקל בזה גם במצבים שיש בהם דרכי שלום.
לכן גם מי שמשתמש במוצרים בכשרות רגילה “רבנות” מוצר שעליו הכשר של גוף כלשהו בחו”ל ולא כתוב עליו באישור הרה”ר לישראל משמעות הדבר שהרבנות הראשית לישראל אינה מאשרת את המוצר בגלל בעיה של איסור חדש או בגלל בעיות כשרות אחרות. אבל כפי שאמרתי שדעתינו לקנות מוצרים בכשרות גבוהה בדרגת בד”ץ מוסמך וידוע.
וזה עוד סיבה להמנע לאכול לחם ללא הכשר אף בחו”ל משום חשש איסור חדש ולכן חובה לברר בכל מקום בכל הנוגע לאיסור חדש.
8.פת עכו”ם כמבואר ביו”ד סימן קיב.
ולכן כל מיני המאפה כולל פיתות לחם, בגאטים וכדומה, אין שום היתר לאכול אותם ללא פיקוח מהכשר מוסמך ומהודר שמפקח כדת וכדין על כל שלבי היצור וכמובן על קליטת החומרים הרבים ממקומות שונים שיהיו ללא חשש כשרותי כלל.

סיכום הדברים: אסור לאכול שום מאפה כולל אלו שהם נראים כלפי חוץ כביכול נקיים כגון: לחם פיתות וכדומה בחוץ לארץ או בארץ ללא הכשר מסודר ומהודר המעיד שהכל נעשה כדת וכדין לכתחילה ללא חשש.

בעולם חרדים
21