עכשיו בשידור דנה בסוגיה התכנית הבאה: אמונה וביטחון